Προκηρύξεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΦΑΡΣΙ-ΝΤΑΡΙ

 

 

24/2/2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

 

24/1/2020

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 8/2020 Για κάλυψη θέσεων διερμηνέων KSPM_ERP_Call_ΙΝΤ_Repeat to Correction

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 4/2020 Για κάλυψη θέσεων κοινωνικών λειτουργών KSPM_ERP_Call_SW_Repeat to Correction

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 6/2020 Για κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικών KSPM_ERP_Call_EDU_Repeat to Correction

ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 7/2020 Για κάλυψη θέσεων φροντιστών KSPM_ERP_Call_CAR_Repeat to Correction

 

10/1/2020

Το «Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών – Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» (ΚΣΠΜ-ERP), αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της Εκκλησίας της Ελλάδος, προτίθεται να προχωρήσει στη δημιουργία και λειτουργία Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Λαμία. Στο πλαίσιο αυτό, προκηρύσσει θέσεις εργασίας διερμηνέων φαρσί νταρί, φροντιστών, εκπαιδευτικών και κοινωνικών λειτουργών στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Λαμία.

Για να δείτε το περιεχόμενο των προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων στις ειδικότητες που σας ενδιαφέρουν πατήστε τον αντίστοιχο από τους παρακάτω συνδέσμους.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων διερμηνέων φαρσί νταρί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων Φροντιστών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων Εκπαιδευτικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για κάλυψη θέσεων κοινωνικών λειτουργών

 

6/12/2018: Request for proposal for auditing services 184/18

Request for proposal for auditing services 184/18

 

10/12/2018: Additional info on Request for Proposal 184/18

Additional info on request for proposal 184/18