Σκοπός

Όπως αναλύεται στο Καταστατικό του, ο Φορέας έχει ως σκοπό του:

  • να συνηγορεί για τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο και Ελλήνων παλιννοστούντων,
  • να παρακολουθεί και να μελετά το μεταναστευτικό φαινόμενο και το άσυλο προκειμένου να εκπονεί, να διενεργεί και να υλοποιεί προγράμματα παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών (π.χ. νομική και κοινωνική συμβουλευτική και υποστήριξη) σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, βοηθώντας τους να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους,
  • να καλλιεργήσει και να προωθήσει μια αμοιβαία διαπολιτισμική κατανόηση, καθώς και την αποδοχή και το σεβασμό της «ετερότητας», μέσω της ανάληψης δράσεων πληροφόρησης και ευαισθητοποίησης.