Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Mεταναστών)

Γραφείο Νομικής Προστασίας, Κοινωνικής Στήριξης και Συνηγορίας Αιτούντων Άσυλο, Προσφύγων και Mεταναστών

Tο Γραφείο αυτό (λειτουργεί από το 1994) υπό την επωνυμία «Oικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων» έχει ως αποστολή την παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης, συμβουλευτικής, νομικής στήριξης των ατόμων της ομάδας στόχου μέσα από την ανάπτυξη και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και δράσεων στο πλαίσιο της υποδοχής ή της ένταξης των ατόμων αυτών. Ειδικώτερα οι παραπάνω δράσεις περιλαμβάνουν:

 • Παροχή ενημέρωσης, νομικών συμβουλών και νομικής υποστήριξης σε όλα τα στάδια της εθνικής διαδικασίας ασύλου (παρεμβάσεις, παραπομπές και διαμεσολάβηση στη διοίκηση για πρόσβαση στη διαδικασία ή άλλα δικαιώματα που απορρέουν από το νομικό καθεστώς). Η παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών γίνεται στην έδρα της υπηρεσίας στην Αθήνα ή και όπου αλλού απαιτείται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος (Κ.Ε.Π.Υ., χώροι κράτησης, κ.λ.π) και περιλαμβάνει υπηρεσίες διερμηνείας και συνοδείας των ατόμων της ομάδας στόχου σε υπηρεσίες της διοίκησης.
 • Παροχή νομικής βοήθειας (παράσταση δικηγόρου ή νομικού συμβούλου στη συνέντευξη ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών αρχών, σύνταξη υπομνημάτων με νομική ύλη και πληροφορίες για τη χώρα καταγωγής για συνηγορία ατομικών περιπτώσεων και υπαγωγή τους στο καθεστώς του πρόσφυγα)
 • Παροχή νομικής βοήθειας σε αιτούντες άσυλο ή μετανάστες για οικογενειακή συνένωση με μέλη οικογένειας που διαβιούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα
 • Νομική βοήθεια για την προσφυγή (ακυρωτική διαδικασία) κατά της τελεσίδικης απορριπτικής απόφασης από τη διοίκηση του αιτήματος ασύλου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου (μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις).
 • Νομική βοήθεια για κατάθεση προσφυγής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο πλαίσιο της Ε.Σ.Δ.Α.
 • Επισκέψεις σε κρατητήρια ή χώρους κράτησης ή Κέντρα Πρώτης Υποδοχής στην ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας ή και σε σημεία εισόδου στην επικράτεια και παροχή ενημέρωσης, νομικών συμβουλών και νομικής βοήθειας (αντιρρήσεις, παραστάσεις ενώπιον των Διοικητικών Πρωτοδικείων, παράσταση δικηγόρου σε ποινικό δικαστήριο για το αδίκημα της παράνομης εισόδου ή διαμονής) σε κρατούμενους αιτούντες άσυλο ή άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας
 • Σύνταξη επικαιροποιημένων εκθέσεων και υπομνημάτων για τις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν σε χώρες ή περιοχές χωρών καταγωγής των αιτούντων άσυλο ή μεταναστών με πληροφορίες και βιβλιογραφία για λόγους συνηγορίας ή και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, ιδίως σε περιπτώσεις γενικευμένης βίας, εμφύλιας σύρραξης ή πολέμου
 • Συνηγορία ενώπιον των Αρχών για θέματα που αφορούν θεσμικά δικαιώματα των ατόμων της ομάδας στόχου, σύμφωνα με το ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Η Συνηγορία περιλαμβάνει και συμβολή, με γραπτή παρέμβαση (σχόλια και παρατηρήσεις) στην επεξεργασία νομοθετικών διαταγμάτων από τις Αρμόδιες Αρχές αναφορικά με το άσυλο και τη μετανάστευση
 • Δικτύωση και συνεργασία με φορείς της κοινωνίας των πολιτών, εθνικές και διεθνείς Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (CCME, ECRE, Diakonisches Werk, CEC, Caritas, Pro-Asyl, ICMC, Amnesty International, Human Rights Watch κλπ) με Διεθνείς Oργανισμούς (UNHCR, IOM), εθνικά και διεθνή δίκτυα προάσπισης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ιnternational Detention Coalition κλπ) για συντονισμό δράσεων ευαισθητοποίησης επί θεμάτων ασύλου, προσφύγων, ασυνοδεύτων ανηλίκων, κράτησης, ρατσισμού, ξενοφοβίας κλπ
 • Tη συμμετοχή σε εθνικές, ευρωπαϊκές καί άλλες διεθνείς ομάδες εργασίας για την μελέτη των προβλημάτων, την παρακολούθηση των εφαρμοζομένων ή προτεινομένων πολιτικών της E.E., επί θεμάτων ασύλου, προσφύγων, ασυνόδευτων ανηλίκων, μεταναστών χωρίς χαρτιά, παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης προσώπων με σκοπό την επεξεργασία και διατύπωση σχετικών προτάσεων και εισηγήσεων και την άσκηση συνηγορίας.
 • Tη συμμετοχή σε ειδικές γνωμοδοτικές επιτροπές για την υποστήριξη των ζητημάτων των αλλοδαπών, προσφύγων και μεταναστών και την παροχή εμπειρογνωμοσύνης σε ειδικές Oμάδες Eργασίας διεθνών Oργανισμών και ΜΚΟ (Council of Europe, CCME, Eurodiaconia, κ.λπ.).
 • Διενέργεια σεμιναρίων κατάρτισης στις αρχές και σε φορείς της τοπικής κοινωνίας σε συνεργασία με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλα συναρμόδια υπουργεία για θέματα προσφυγικού δικαίου (άσυλο στην Ελλάδα) νομοθεσία και πρακτική  και άλλα ειδικώτερα θέματα με τη χρησιμοποίηση του ειδικώς επεξεργασθέντος εκπαιδευτικού υλικού.
 • Tην στενή συνεργασία και την διάθεση της τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης της Yπηρεσίας  προς τις Iερές Mητροπόλεις και Eνορίες που θέλουν να εφαρμόσουν δράσεις για παροχή βοήθειας σε μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που επιθυμούν την αρωγή του Γραφείου για την ανάπτυξη και την εφαρμογή σχετικών προγραμμάτων.
 • Την κοινωνική στήριξη ευάλωτων περιπτώσεων, με αναζήτηση ασφαλών όρων διαμονής και κοινωνικής ένταξης, οργάνωση παραπομπών προς εξειδικευμένες υπηρεσίες για στέγαση, σίτιση, μαθήματα ελληνικών, ψυχολογική στήριξη κ.λπ.
 • Εξυπηρέτηση σε θέματα υγείας (γραπτές παραπομπές σε νοσοκομεία, επικοινωνία και συνεργασία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των νοσοκομείων, με γιατρούς κ.λπ.)
 • Συνεργασία και συντονισμός με ενοριακές δομές για τη παροχή υλικής βοήθειας σε άτομα της ομάδας στόχου και ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις.
 • Ανάληψη της εκτέλεσης προγραμμάτων και δράσεων στήριξης των ομάδων στόχου χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και διεθνείς πόρους.

Το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων μπορεί να δέχεται πτυχιούχους νομικών και πολιτικών σπουδών για άσκηση σε θέματα υποδοχής, νομικής βοήθειας και κοινωνικής στήριξης ατόμων της ομάδας στόχου.

Το ανωτέρω Γραφείο διεξάγει την αλληλογραφία αναφορικά με τις υλοποιούμενες δράσεις και τα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή εξωτερικούς πόρους προγράμματα και τηρεί σχετικά αρχεία.

Επίσης για τις ανάγκες υλοποίησης των δράσεων του τηρεί αρχείο με προσωπικά δεδομένα επωφελούμενων της ομάδας στόχου κατά την νόμιμη διαδικασία.