Προγράμματα – Παλαιά

  • Το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων Μεταναστών –Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων υλοποίησε το πρόγραμμα “Rebuild our Lives” με χρηματοδότηση από το Bread for the World. Το πρόγραμμα αφορούσε στην παροχή νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης σε αιτούντες διεθνούς προστασίας με έμφαση σε εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις και ασυνόδευτους ανηλίκους. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του ομώνυμου προγράμματος διάρκειας 15 μηνών (9/17-12/18) με την υποστήριξη της Diakonie Katastrophenhilfe, το Bread for the World, αδελφή οργάνωση της DKH, αξιολογώντας θετικά την υλοποίηση και αναγνωρίζοντας τις αυξημένες ανάγκες, ανέλαβε τη χρηματοδότηση των παραπάνω υπηρεσιών σε περιορισμένο αριθμό επωφελουμένων για την περίοδο 1/1/2019 -31/12/2020.
  • Από την 1η Σεπτεμβρίου 2017 το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων &Μεταναστών-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων υλοποίησε το έργο “Rebuild our Lives – legal aid for refugees in Athens” με την υποστήριξη της Diakonie Katastrophenhilfe. Η περίοδος υλοποίησης του προγράμματος ήταν από 1/09/2017 έως 31/12/2018. Ο γενικός σκοπός του προγράμματος ήταν να συμβάλει στην εξεύρεση μιας βιώσιμης λύσης για ευάλωτες περιπτώσεις αιτούντων άσυλο και προσφύγων, παρέχοντας τους νομική και κοινωνική βοήθεια που αποβλέπει στο εκ νέου χτίσιμο της ζωής τους. Το πρόγραμμά μας αποσκοπούσε συγκεκριμένα στην παροχή νομικής και κοινωνικής υποστήριξης ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας. Ο ειδικότερος στόχος ήταν η βελτίωση της κατάστασης των αιτούντων άσυλο/προσφύγων αναφορικά με τα νομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα. Το πρόγραμμα στόχευε να εξυπηρετήσει συνολικά 400 άτομα παρέχοντας τους υπηρεσίες νομικής συνδρομής και 200 άτομα τα οποία επρόκειτο να λάβουν κοινωνικές υποστηρικτικές υπηρεσίες. Επιπλέον στόχος του προγράμματος ήταν η στήριξη των εργαζομένων που στελεχώνουν το Κέντρο μας μέσω ομάδων ευαισθητοποίησης και εποπτείας από ψυχολόγους ειδικευμένους στην ομαδική ψυχοθεραπεία και τραυματοθεραπεία (EMDR) με σκοπό μεταξύ άλλων την αποφόρτιση του στρες και την πρόληψη δευτερογενούς τραυματισμού.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2018 το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων & Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων υλοποίησε το έργο “Legal aid for backlog cases of Ecumenical Refugee Program”με την υποστήριξη της Ομοσπονδίας των Προτεσταντικών Εκκλησιών της Ελβετίας δια μέσου της Διεκκλησιαστικής Επιτροπής για τους Μετανάστες στην Ευρώπη – Churches’ Commission for Migrants in Europe (CCME). Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε στην εξυπηρέτηση παλαιών κατά βάση επωφελουμένων του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων, μέσω της παροχής νομικής βοήθειας σε αναγνωρισμένους δικαιούχους διεθνούς προστασίας και ανθρωπιστικού καθεστώτος καθώς και σε απορριφθέντες της διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης που παραπέμπονται στην εθνική διαδικασία, με έμφαση στην εξυπηρέτηση οικογενειών. Το πρόγραμμα ήταν 9μηνης διάρκειας (1.1.2018-30.9.2018) και προβλέπονταν να υποστηρίξει 100 περιπτώσεις με παροχή νομικής συμβουλευτικής και προσανατολισμού, νομική εκπροσώπηση ενώπιον των υπηρεσιών ασύλου και παροχή νομικής βοήθειας και παρακολούθησης σε θέματα ενσωμάτωσης σχετιζόμενα με ειδικές διαδικασίες που αφορούν τους ήδη αναγνωρισμένους πρόσφυγες, όπως η οικογενειακή επανένωση με τα μέλη των οικογενειών τους από τρίτες χώρες εκτός ΕΕ και η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.
  • Από τις 7 Μαΐου 2018 το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων και Μεταναστών- Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων (ΚΣΠΜ-ECRP) υλοποίησε το πρόγραμμα “Legal aid for vulnerable cases”  με την υποστήριξη της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ρηνανίας(Evangelische Kirche im Rheinland). Σκοπός του προγράμματος ήταν η παροχή συμβουλευτικής και προσανατολισμού, η νομική εκπροσώπηση και η παροχή νομικής βοήθειας σε αιτούντες διεθνούς προστασίας και μετανάστες, με δυνατότητα επίσης παροχής ψυχοκοινωνικής στήριξης σε ορισμένο αριθμό υποθέσεων. Το πρόγραμμα ήταν 8μηνης διάρκειας (07.05.18- 30.12.18) και προβλέπονταν να υποστηρίξει τουλάχιστον 80 επωφελούμενους με έμφαση στην εξυπηρέτηση ιδιαίτερα ευάλωτων περιπτώσεων.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2018 το Κέντρο Συμπαραστάσεως Παλιννοστούντων & Μεταναστών-Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων υλοποίησε το έργο “Bringing families together 2018″- Legal counseling / assistance for family reunification of Persons of Concern with Specific Needs με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Σκοπός του προγράμματος ήταν η παροχή ενημέρωσης, νομικής συμβουλευτικής και βοήθειας καθώς και ψυχοκοινωνικής στήριξης με υπηρεσίες διερμηνείας σε αιτούντες άσυλο που επιθυμούν οικογενειακή συνένωση στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ. Το πρόγραμμα ήταν 6μηνης διάρκειας (1.1.2018-30.6.2018), που προβλέπονταν να υποστηρίξει 1.100 άτομα. Έμφαση στην εξυπηρέτηση δόθηκε σε άτομα με ειδικές ανάγκες προστασίας, όπως είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι μονογονεϊκές οικογένειες.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2017 και για περίοδο 12 μηνών (έως το τέλος του έτους) το γραφείο του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων υλοποίησε το πρόγραμμα,“Bringing families together”- Legal Info/ counselling for family reunification of PWSN» για την οικογενειακή συνένωση των αιτούντων άσυλο με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (επιχειρησιακός εταίρος UNHCR). Το πρόγραμμα αποτελούνταν από δύο δράσεις. Η πρώτη δράση, 12μηνης διάρκειας, αφορούσε στην παροχή ενημέρωσης, νομικής συμβουλευτικής και βοήθειας καθώς και ψυχοκοινωνικής στήριξης με υπηρεσίες διερμηνείας σε αιτούντες άσυλο που επιθυμούσαν οικογενειακή συνένωση στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ. Επίσης, προβλέπονταν η διοργάνωση αποστολών σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στη Βοιωτία, στις Θερμοπύλες και στην Ανδραβίδα. Η δεύτερη δράση, 5μηνης διάρκειας (Μάρτιος – Ιούλιος 2017) αφορούσε στην καταβολή του κόστους μετακίνησης για 1.500 αιτούντες άσυλο για τους οποίους είχε γίνει αποδεκτό το αίτημα οικογενειακής επανένωσης από άλλα ευρωπαϊκά κράτη στο πλαίσιο του Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ και εκκρεμούσε η άμεση αεροπορική μεταφορά τους. Η δράση αυτή πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία είχε την ευθύνη να προωθεί έγκαιρα στο Κέντρο λίστα με ονόματα αιτούντων άσυλο, των οποίων το δικαίωμα να μεταβούν σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες προκειμένου να συνενωθούν με τις οικογένειες τους και να υποβάλουν εκεί την αίτηση αναγνώρισης της προσφυγικής τους ιδιότητας ήταν σε κίνδυνο καθώς έληγε η προθεσμία εξαμήνου που είχαν λάβει σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό του Δουβλίνο ΙΙΙ. Στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν ως συνεργάτες, 9 δικηγόροι/νομικοί, 1 πολιτικός επιστήμων ως υπεύθυνος συντονισμού, 4 διερμηνείς, 3 άτομα για τη διοικητική υποστήριξη και 2 κοινωνικοί λειτουργοί. Επίσης στο πλαίσιο της δεύτερης δράσης απασχολήθηκε 1 άτομο για τη διοικητική υποστήριξη του και την έκδοση των εισιτηρίων.
  • Από την 1η Ιανουαρίου 2016 και για περίοδο 12 μηνών (έως το τέλος του έτους) το γραφείο του Οικουμενικού Προγράμματος Προσφύγων υλοποίησε το πρόγραμμα, “Bringing families together”- Legal Info/ counselling for family reunification of PWSN» για την οικογενειακή συνένωση των αιτούντων άσυλο με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (επιχειρησιακός εταίρος UNHCR). Επρόκειτο για περιπτώσεις αιτούντων άσυλο που δικαιούνταν στο πλαίσιο του Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙΙ να συνενωθούν με μέλη των οικογενειών που διαβιούν σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα και το αίτημα ασύλου τους να εξετασθεί επί της ουσίας στη χώρα προορισμού. Στους δικαιούχους αυτού του προγράμματος περιλαμβάνονταν ασυνόδευτοι ανήλικοι και εξαιρετικά ευάλωτες περιπτώσεις ατόμων με σοβαρά προβλήματα υγείας, αναπηρίες, εγκυμοσύνη κλπ. Στο πρόγραμμα απασχολήθηκαν ως συνεργάτες, 7 δικηγόροι/νομικοί, 1 πολιτικός επιστήμων ως υπεύθυνος συντονισμού, 4 διερμηνείς, 1 άτομο υπεύθυνο διοικητικής στήριξης και 2 κοινωνικοί λειτουργοί. Στις δράσεις περιλαμβάνονταν και επισκέψεις/αποστολές στα κέντρα υποδοχής στην Αττική και Βοιωτία καθώς και σε άλλες περιοχές της χώρα όταν υπήρχε ανάγκη.
  • Από την 1 Ιανουαρίου έως το τέλος Μαρτίου 2016, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων υλοποίησε μία δράση για παροχή νομικής βοήθειας σε άτομα που χρήζουν διεθνούς προστασίας (legal aid) με χρηματοδότηση του προγράμματος safe passage του CCME και της Ευαγγελικής Εκκλησίας της Ρηνανίας. Απασχολήθηκαν 2 νομικοί και εξυπηρετήθηκαν 90 άτομα από την ομάδα στόχου (αιτούντες άσυλο, ασυνόδευτοι ανήλικοι κλπ.).